Aarhus Universitets segl

Forskning skal give Apple vedvarende energi – når vinden ikke blæser

Forskningssamarbejdet mellem Apple og AU skal bidrage til at stabilisere forsyningen af vedvarende energi til Apples nye datacenter. Forskningen vil komme hele biogasområdet til gode.


Fredag den 30. september 2016 præsenterede Apple tegningerne til sit nye datacenter, der skal ligge i Foulum ved Viborg, klos op ad Aarhus Universitet. Byggeriet begynder i de kommende måneder, og første etape på ca. 35.000 m2 forventes at stå færdigt allerede i 2017. Centret udbygges løbende over de kommende syv – ti år, og fuldt udbygget forventes Apples nye center at have areal på op mod 250.000 m2.

Formålet med datacentret er at håndtere og oplagre data i forbindelse med at drive Apples online services som vi kender som App Store, iTunes, iCloud etc., og det kræver energi – meget energi.

I bladet Ingeniøren er det tidligere anslået, at datacentret vil have et energiforbrug på mellem 876 og 2190 GWh årligt eller det, der svarer til en halv million danske boligers forbrug. Det er besluttet, at det store energiforbrug udelukkende skal dækkes af vedvarende energi; bl.a. fra vindmøller og solceller. Det betyder imidlertid, at energiforsyningen vil være både ustabil og vanskelig at oplagre.

Forskning i bæredygtig vedvarende energi

Apple har derfor indgået en aftale med Aarhus Universitet, der skal supplere datacentrets energiforsyning med stabil vedvarende energi i form af biogas. Herudover skal der forskes i mulighederne for at oplagre energi fra vindmøller og solceller, således at den vedvarende energiforsyning stabiliseres.

- Vi skal bl.a. forske i konkurrencedygtige metaniseringsteknologier, der kan konvertere CO2-komponenten i biogas til metan ved hjælp af brint produceret ud fra vedvarende elektricitet, fortæller sektionsleder Lars Ottosen, Institut for Ingeniørvidenskab og fortsætter:

- Metanen kan lagres i naturgasnettet og anvendes som basis for balanceret produktion af el til datacentret.

Konvertering fra gas til elektricitet vil ske i effektive brændselsceller. Her besidder Apple stor erfaring fra deres amerikanske datacentre, og den erfaring bringer de direkte ind i projektet.

Lagring af overskydende energi

En af udfordringerne ved biogas er, at den udover metan og kuldioxid også indeholder andre uønskede stoffer. En del af forskningen vil derfor også fokusere på at rense biogassen op til det, vi populært kalder naturgaskvalitet, forklarer Lars Ottosen.

I en anden del af projektet vil de reelle muligheder for på systemniveau at oplagre vind- og solenergi via biogas blive undersøgt. I øjeblikket bliver ”overskydende” vindenergi solgt til meget lave priser; faktisk skal elselskaberne i ekstreme tilfælde betale for at komme af med vindmøllestrømmen.

Via midler fra Apple vil forskere fra AU nu kunne øge forskningen på området markant. Det vil bl.a. ske i samarbejde med virksomheden Haldor Topsøe, som er langt fremme i udviklingen af et kommercielt metaniseringsanlæg. Samtidig understøttes indsatsen af en række igangværende større projekter under Innovationsfonden, EUDP og GUDP.

Udbygning af biogasanlæg

I første fase af projektet investerer Apple 21,5 mio. kr. i forskningen på området.  Aftalen indebærer, at der gennemføres en udbygning af AU Foulums biogasforsøgsanlæg. Bl.a. skal den eksisterende produktionsreaktor suppleres med yderligere en fuldskala forskningsreaktor, der kan levere biogas til datacentret.