Aarhus Universitets segl

Gregor Levin

Titel

Seniorrådgiver

Primær tilknytning

Gregor Levin

Fagområder

  • Arealanvendelse og arealdække
  • Geografiske Informationsstytemer
  • Økosystemtjenester

Kontaktinfo

Telefonnummer
Mailadresse

Forskning

Mit primære forskningsfokus er på kortlægning og opgørelse af ændringer i arealanvendelse og arealdække. Jeg bruger og integrerer eksisterende kategoriske datasæt sammen med fjernmålte data. Derudover deltager jeg i flere projekter omkring kortlægning, kvantificering og modellering af økosystemtjenester og biodiversitet i både det åbne land samt i byområder.

Uddannelse

Jeg har vejledt bachelor-, kandidat- og ph.d.-studerende og har været involveret i undervisning inden for geografiske informationssystemer. Derudover, er jeg jævnligt censor på bacheloropgaver- og specialer inden for geografi og geoinformatik.

Samarbejder

Jeg har samarbejdet med en lang række forsknings- og rådgivningsinstitutioner i verden. I øjeblikket deltager jeg i internationale forskningsprojekter om naturbaserede løsninger i EU ok Kina (REGREEN-projektet finansieret af EU) og om udvikling af alternative sædskifter for klimatilpasning (TRANSFORM-projektet finansieret af EU) samt i en række nationale projekter med andre Danske forskningsinstitutioner, myndigheder og private aktører.

Rådgivning

Jeg har > 20 års erfaring inden for forskningsbaseret rådgivning. Jeg er ansvarlig for kortlægning af arealændringer som indgår i Danmarks opgørelse af klimagasser til EU og FN og har gennem flere år udarbejdet nationale arealkort for Danmarks https://envs.au.dk/om-instituttet-1/faglige-omraader/samfund-miljoe-og-ressourcer/arealanvendelse-og-gis/basemap. Jeg er involveret i rådgivning af myndigheder og private aktører, såsom Danmarks Statistik, Miljøstyrelsen, Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Klimarådet, Biodiversitetsrådet, Danmarks Naturfredningsforening.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle