Aarhus Universitets segl

10 mio. tons-planen

Ønsket om at skabe bæredygtige løsninger inden for energisektoren fik i 2011 forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og forsknings- og udviklingsmedarbejdere fra DONG Energy til at indgå en samarbejdsaftale. Formålet med samarbejdet var at lancere en række konkrete initiativer inden for forskning og uddannelse i grøn energi. En vigtig del af samarbejdet har været at undersøge, hvordan vi i Danmark kan producere yderligere biomasse, uden at det går ud over fødevareproduktionen, foderproduktionen eller miljøet.

Under titlen 10 mio. tons-planen udgav forskerne i 2013 en rapport, der viser, at det kan lade sig gøre at producere mere biomasse gennem en samlet satsning på bæredygtig teknologi og biologi. Rapporten beskriver også effekterne af at etablere en dansk forsynet bioraffinaderisektor. For at virkeliggøre det, kræves yderligere forskning og udvikling, særligt inden for land- og skovbrug, men også inden for biologisk og kemisk konvertering af biomasse. 

Hent den oprindelige version

Opdateret version - 2016

I oktober 2016 har forskerne offentliggjort en opdateret udgave af rapporten, der viser, at man kan øge produktionen af dansk biomasse ved hjælp af allerede kendte teknologier og samtidig opnå store reduktioner i Danmarks udledning af drivhusgasser og kvælstof. Rapporten giver konkrete løsninger på, hvordan Danmark i løbet af få år kan producere 10 mio. ekstra tons biomasse om året - uden at inddrage mere landbrugsjord. Det kan bl.a. gøres ved at fordoble afgrødeproduktionen pr. arealenhed ved at vælge afgrøder, som udnytter hele vækstsæsonen:  

Hent den opdaterede version - engelsk


Rapport - 2013 

Baggrundsnotater (2013) - skov

 • Analyse af forædlingspotentiale for højere produktivitet i skovbruget
 • Analyse af mulighederne i nye træarter og artskombinationer samt intensiveret skovbrug
 • Oversigt og analyse af bæredygtigheden af biomasseproduktion
 • Oversigt over nuværende skov- og affaldsbiomasse, samt potentialer i 2020
 • Teknologier til konvertering af biomasse til energi, kemikalier, foder og materialer

Baggrundsnotater (2013) - landbrug

 • Beregning af effekter på nitratudvaskning
 • Notat om mængden og anvendelsen af frøgræshalm
 • Tekniske muligheder for at bjerge en større del af den producerede halmmængde
 • Udbytteniveauer ved forskellig drift af lavbundsjord
 • Udviklingen i udbytter, fodereffektivitet, gødningsforbrug og arealudtag ved fremskrivning af dansk landbrug til 2020
 • Forudsætninger for og beregning af biomassescenarier for landbruget

Baggrundsnotater (2013) - økonomi og etik

 • Etiske spørgsmål i forbindelse med bestræbelsen på at sikre en forøget hjemlig produktion af biomasse til bioraffinaderier
 • Sektor- og samfundsøkonomisk vurdering af 3 scenarier for en udvidet dansk produktion og raffinering af biomasse

Kontakt

Seniorforsker Uffe Jørgensen
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet
Mobil: 21337831
E-mail: uffe.jorgensen@agro.au.dk

Professor Claus Felby
Mobil: 40 89 89 32
E-mail: cf@ign.ku.dk

Seniorrådgiver Morten Gylling
E-mail: gylling@ifro.ku.dk