Om CBIO

Der er et stort samfunds- og erhvervsmæssigt potentiale i at gå fra en fossilt baseret økonomi til en cirkulær og biobaseret økonomi. I en biobaseret økonomi erstattes fossile råstoffer med fornybare, plante- og marinbaseret biomasser, og energiforbruget baseres på vedvarende kilder, herunder bæredygtig biomasse og organisk affald. Potentialet ligger bl.a. i fremstilling af nye højværdistoffer fra innovativ udnyttelse af sidestrømme og biprodukter som middel til at undgå affald.

Samtidig vil mere ressourceeffektive produktionssystemer i land- og havbrug medvirke til at opfylde bl.a. EU's Vandrammedirektiv og klimapolitik. En forudsætning for overgang til den biobaserede økonomi er udvikling af bioraffinaderier, som kan udnytte nye typer af biomasse som grundlag for fremstilling af højværdiprodukter.

Aarhus Universitet, Science and Technology har i maj 2017 etableret Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO), som vil forske i og udvikle bioøkonomiske produktionssystemer og koncepter for recirkulering; bl.a. bioraffineringsmetoder og højværdiprodukter baseret på grønne afgrøder, marin biomasse og bi- og restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren.

Aktiviteterne i CBIO omfatter forskning i hele produktionskæden fra dyrkning og fremskaffelse af biomasse, logistik, håndtering, raffinering, udvikling og test af produkter, natur- og miljøbelastning samt forskning i relation til samfund og økonomi.  Herudover er der en række mere basale forskningsaktiviteter, bl.a. i relation til forståelse af omdannelse af biomasse på molekylært niveau, understøttet af avancerede kemiske analyser. 

Eksempler på produkter er højkvalitets foderprotein og andre fodermidler, biobaserede fibre til kompositmaterialer og kemiske komponenter som f.eks. polymerer til bioplast. Der er ydermere et betydelige potentiale for at udvinde eller fremstille ingredienser og komponenter, der kan indgå i fødevareindustrien og i den farmaceutiske industri. 

Centerleder

Uffe Jørgensen

Centerleder CBIO, seniorforsker
M
P +4587157729
P +4521337831

Formand for centerbestyrelsen

Niels Christian Nielsen

DekanDekanat, ST
M
H bygn. 1521, 216
P +4587155913
P +4528992541

Deltagende institutter og centre

  • Institut for Agroøkologi
  • Institut for Bioscience
  • Institut for Fødevarer
  • Institut for Husdyrvidenskab
  • Institut for Ingeniørvidenskab
  • Institut for Kemi
  • Institut for Molekylærbiologi og Genetik
  • Institut for Miljøvidenskab
  • DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
  • DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi