Faciliteter

  • Biogasanlæg

Biogasanlægget ved AU Foulum blev taget i brug i efteråret 2007 og er verdens største til forskningsformål. Det kan benyttes af forskere og virksomheder fra ind- og udland til projekter inden for både biogasproduktion og gylleseparering. Opførselsprisen for anlægget, der udbygges løbende, var 25 millioner kroner.

Læs mere her

  • Biobrændselslaboratorium

Halm, energiafgrøder og anden biomasse bruges i stigende grad til varmeproduktion. For at kunne teste og udvikle kedler til biobrændsler har AU Foulum i september 2011 taget et nyt laboratorium i brug.

Den primære hensigt med laboratoriet er at forbedre virkningsgraden og nedbringe emissionen af miljøskadelige stoffer på mindre biomassefyrede anlæg. Herunder også at udføre forbrændingsforsøg med nye typer og forskellige kombinationer af biomasse.

Læs mere her


  • HTL-anlæg

Aarhus Universitet har designet og opbygget et pilotanlæg til hydrotermisk omdannelse af biomasse til kemikalier eller brændstof, der kan iblandes eller erstatte motorbrændstoffer.

Læs mere

  • Udvinding af protein fra grøn biomasse

Grøn biomasse rummer et stort og endnu uudnyttet potentiale for fremstilling af protein til foder og fødevarer. Med henblik på at undersøge mulighederne for at udnytte potentialet har AU etableret en forskningsplatform med fokus på udvinding af protein fra kløver, lucerne og græsser. 

Læs mere