Faciliteter

Banebrydende faciliteter

CBIO’s banebrydende forskningsfaciliteter i Foulum omfatter de nyeste teknologiplatforme og anlæg, hvoraf flere er tæt på fuld skala. Anlæggene kan derfor bruges til at gennemføre kommercielle pilotprojekter i samarbejde med danske og internationale virksomheder. 

Centrets tværsektorielle forskning sikrer, at faciliteterne udnyttes sammenhængende gennem hele den bioøkonomiske cirkel og på tværs af vores syv forskningsområder. 

Få et samlet overblik over faciliteterne herunder (under udarbejdelse).


Verdens største forskningsanlæg inden for biogas og gylleseparering.

Optimering af virkningsgraden og emissionen i biomassefyrede anlæg.


Hydrotermisk omdannelse af biomasse til råolie og kemiske komponenter.

Pilotanlæg til udvinding af protein til foder og fødevarer fra grøn biomasse.


Forskning i alternative sædskifter og bioøkonomiske produktionssystemer

Udnyttelse af ekstensive landbrugs- og naturarealer til høst af biomasse


Test af makroalger i forhold til bl.a. udbytte og kvalitet til bioraffinering

Forskning og udvikling i industriel skala inden for produktion af makroalger


Teknologiplatform for optimeret udnyttelse af fixeret kulstof i biomasse


Moderne synteselaboratorier og understøttende faciliteter til organisk syntese

Analyser af indholdsstoffer i proteiner og ingredienser udvundet af biomasser


Analyse af proteiners næringsværdi og indvirkning på animalsk produktkvalitet

Alle nødvendige platforme og faciliteter til forskning i fødevarer og ingredienser