Dyrkning og håndtering af marin biomasse

De primære forskningstemaer inden for marin biomasse er: 

  1. Dyrkning og høst af makroalger (innovativ dyrkningsteknologi, kontrol af livscyklus, forædling, optimering af biomasseudbytte og –kvalitet, samt næringsoptag); og
  2. Miljø og klimaeffekter af produktion af marin biomasse (makroalger og muslinger) (livscyklusanalyser, økologisk modellering, marin arealforvaltning). Der er fokus på undersøgelse og kortlægning af produktionspotentialer og miljøeffekter af stor-skala dyrkning i havområder med forskellige oceanografi og næringsbelastning, herunder biodiversitet og arealeffektivitet i genindvinding af næringsstoffer udledt fra land- og havbrug (marine virkemidler).


Deltagende forskergrupper og enkeltforskere