Dyrkning og håndtering af marin biomasse

De primære forskningstemaer inden for marin biomasse er: 

  1. Dyrkning og høst af makroalger (innovativ dyrkningsteknologi, kontrol af livscyklus, forædling, optimering af biomasseudbytte og –kvalitet, samt næringsoptag); og
  2. Miljø og klimaeffekter af produktion af marin biomasse (makroalger og muslinger) (livscyklusanalyser, økologisk modellering, marin arealforvaltning). Der er fokus på undersøgelse og kortlægning af produktionspotentialer og miljøeffekter af stor-skala dyrkning i havområder med forskellige oceanografi og næringsbelastning, herunder biodiversitet og arealeffektivitet i genindvinding af næringsstoffer udledt fra land- og havbrug (marine virkemidler).


Deltagende forskergrupper og enkeltforskere
 


Særlige faciliteter knyttet til dyrkning og håndtering af marin biomasse
 

Landbaseret anlæg til dyrkning af makroalger

I regi af AlgeCenter Danmark er der etableret et landbaseret anlæg til dyrkning af makroalger. Anlægget er placeret på havnen i Grenaa og modtager frisk filtreret havvand gennem Kattegatcenterets vandindtag og filtersystem. Anlægget består af 12 kar á hver 2 m2, monteret i to uafhængige strenge á 6 parallelforbundne kar. I hvert kar monitoreres temperatur og iltkoncentration, mens pH, CO2 og salinitet monitoreres i hver streng. Anlægget kan fungere både med gennemløb og re-cirkuleret vandforsyning.

Anlægget giver mulighed for at teste forskellige arter og økotyper af makroalger i forhold til:

  • Effektivitet i udnyttelse af indstråling og næring, herunder næring fra spildevandsstrømme (f.eks. landbrug og rensningsanlæg)
  • Udbytte og kvalitet til bioraffinering

Off-shore anlæg til dyrkning af makroalger (20 ha)

Anlægget, der ligger i Kattegat ud for Grenaa, danner grundlag for forskning og udvikling i industriel skala inden for omkostningseffektivitet og miljøeffekter af produktion af makroalger. Arbejdet foregår i samarbejde med myndigheder (bl.a. Kystdirektoratet, Region Midtjylland og lokale kommuner) og erhverv. Her forskes bl.a. i:

  • Teknologi til dyrkning og høst
  • Optimering af biomasseudbytte og -kvalitet (selektiv avl, bioraffinering)
  • Effekter af makroalgedyrkning på det omgivende miljø (klima, biodiversitet, eutrofiering)
  • Optimeret transport, lagring/forbehandling og logistik fra hav til bioraffinaderi