Dyrkning og håndtering af grøn biomasse

På området forskes i forædling af planter og afgrøder, innovative dyrkningssystemer og teknologier til recirkulering og anvendelse i en bæredygtig produktion af grøn biomasse. Der er fokus på at udnytte de naturgivne produktionsforhold bedre, således at der opnås en optimal ressourceudnyttelse og minimale tab til miljøet.

Det kan opnås ved optimeret kombination og management af eksisterende afgrøder og/eller ved at forædle afgrøder målrettet til produktionsforholdene og med de ønskede kvalitetsparametre til bioraffinering. Desuden bliver der sat fokus på at optimere naturindholdet i dels intensive, dels ekstensive produktionssystemer.

Deltagende forskergrupper og enkeltforskere 


Særlige faciliteter knyttet til dyrkning og håndtering af grøn biomasse


Platform for innovative dyrkningssystemer

Aarhus Universitet har etableret en række sædskifteforsøg, der giver mulighed for at udpege nye bioøkonomiske produktionssystemer, som kan være helt forskellige fra eksisterende produktionssystemer. Forsøgene giver mulighed for at udforske langtidseffekter af nye biomassesystemer og sammenligne dem med traditionelle sædskifter; f.eks. i forhold til: 

  • Effektivitet i udnyttelse af indstråling, vand og næring
  • Udbytte og kvalitet til bioraffinering (arter og sorter)
  • Nitratudvaskning og kulstofindhold i jord
  • Ukrudtsflora, sygdomme, skadedyr m.m.
  • Jordfauna, vildtskjul m.m.

Teknologiplatform for teknologi og smart håndtering

En stor del af omkostningen ved udnyttelse af biomasse stammer fra høst og transport. Platformen danner grundlag for forskning i udnyttelse af ekstensive landbrugs- og naturarealer til energi, gødning og bio-raffinerede materialer. Platformen udvikler og implementerer dedikerede teknologiske og systemoptimerende løsninger, og der påvises teknologiske muligheder for bæredygtig håndtering af biomasse, herunder:

  • Test af nye produktionskoncepter f.eks. paludikultur
  • Udpegning og registrering af biomasse via satelitdata
  • Høst, bjærgning og forarbejdning på fugtige arealer
  • Optimeret transport og logistik fra mark til bioraffinaderi